Page content

Privacy policy

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van mijn nieuwsbrief en andere relevante informatie.

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ik onderschrijf bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door  jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij;
  • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van mijn dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Ik selecteer mijn zakelijke partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien ik persoonsgegevens verwerk ten einde je te interesseren voor mijn producten en diensten, kan je hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Ik zal deze verwerking dan terstond beëindigen. Je verzoeken en verzet dient je te sturen aan: contactpagina.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.